Associació Antics Alumnes

Criteris de finançament de projectes solidaris

  • ENTITAT CONVOCANT: Associació d’Antics Alumnes Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi.

  • A QUI VA DIRIGIT: Organitzacions no lucratives vinculades a la Companyia de Jesús i/o a antics alumnes/as del col·legi Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi.

  • TIPUS DE PROJECTE: Iniciatives solidàries en els següents àmbits: Exclusió social Soci-sanitari Infància i família Tercera edat Foment del voluntariat.

  • REQUISITS DE LES ENTITATS SOL·LICITANTS: Per poder optar a la subvenció, les entitats sol·licitants hauran de reunir els següents requisits: Estar constituïdes legalment com a entitats sense ànim de lucre i inscrites en el corresponent registre. Recollir entre els objectius institucionals la realització d'activitats relacionades amb la temàtica de la convocatòria. Demostrar una experiència mínima de dos anys en la realització de projectes dins de l'àmbit en el qual se sol·licita l'ajuda. Disposar de les estructures necessàries per garantir la consecució dels objectius del projecte. S'estudiaran aquells casos que no compleixin amb els criteris establerts.

  • DOTACIÓ ECONÒMICA: L'aportació econòmica de Associació d’Antics Alumnes Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi és d'un màxim de 3.000 euros per convocatòria. Aquesta dotació econòmica es podrà destinar a un o diversos projectes sobre la base del criteri del comitè avaluador. Únicament es finançarà un projecte per entitat sol·licitant en cada convocatòria.

  • ESTRUCTURA DEL PROJECTE: Els projectes tindran una extensió màxima de 15 folis i hauran d'incloure un pressupost detallat de les despeses associades a l'acció o projecte pel qual se sol·licita l'ajuda, especificant altres fonts de finançament en el cas que les hi hagués. Haurà d'incloure un “RESUM” que sintetitzi en 1 foli els aspectes més rellevants del projecte (entitat sol·licitant, objecte de l'ajuda, termini d'execució i pressupost).  

  • SEGUIMENT I AVALUACIÓ: Una vegada finalitzada l'acció o l'exercici subvencionat del projecte, s'haurà de presentar un informe d'avaluació i una justificació econòmica documentada de les despeses.   

  • MECANISME DE PARTICIPACIÓ: Cada entitat podrà presentar fins a un màxim de tres projectes que hauran d'enviar-se per e-mail a: antics.santignasi@fje.edu, indicant com a tema del missatge: convocatòria antics. Addicionalment, es pot fer arribar per correu postal a:   Associació d’Antics Alumnes Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi Col·legi Jesuïtes Sarrià A/A Laura Gozálvez C/ Carrasco i Formiguera, 32 08017 Barcelona   El termini de presentació de les sol·licituds és de l'1 al 15 de setembre de l'any en curs. Les sol·licituds rebudes fora d'aquest termini passaran a valorar-se en la convocatòria següent.   

  • RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS: Un comitè format per membres de la Junta de l'Associació d'Antics Alumnes estudiarà i avaluarà els projectes presentats. La resolució es comunicarà per escrit a les entitats durant la segona quinzena de novembre de l'any en curs.